slide show

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บันทึกงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เดือนมกราคม 2552

สัปดาหืที่ 1

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2552

เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ผลิตตัวอักษร
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำตัวอักษรต้นฉบับมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษร
และใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้นนำมาติดลงบนแผ่นพลาสวู้ด
สีขาวที่ติดพื้นสติกเกอร์สีเขียวแล้ว

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552

เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้

1. ผลิตตัวอักษร
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำตัวอักษรต้นฉบับมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อย
ตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้นนำมาติดลงบน
แผ่นพลาสวู้ดสีขาวที่ติดพื้นสติกเกอร์สีเขียวแล้ว

2. เคลือบบัตรเรื่องนโยบายโรงพยาบาลราชบุรี สายใยรักแห่งครอบครัว
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดย
ปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับ
ที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้

1. เคลือบบัตรภาพเจ้าหน้าที่ รพ. ราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบ
โดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำ
ต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 7 มกราคม 2552

เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้

1. ร่างป้ายผ้างานวันเด็กแห่งชาติ 2552
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงิน
และสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552

เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้

1. ปริ้นท์คู่มือผู้รับบริการหน่วยให้ยาเคมีบำบัด จำนวน 10 ชุด
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำข้อมูลต้นฉบับลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วปริ้นท์สีออกมา 10 ชุด
โดยชุดละ 12 หน้า หลังจากนั้นนำมาเข้าเล่มให้เรียบร้อย

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้

1. ซ่อมแซมสกอร์บอร์ด
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำสกอร์บอร์ดเดิมมาซ่อมโดยใช้ยางยึดแทนวัสดุเดิมเพื่อง่ายต่อการทำงาน

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552

เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้

1. ติดตัวอักษรที่ห้องประชุม 1
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำตัวอักษรสีขาวไปติดที่ห้องประชุม 1 เรื่องคณะรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราชบุรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2552

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้

1. ร่างป้ายผ้างานวันเด็กแห่งชาติ 2552
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและ
ใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้น
รอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 12 มกราคม 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
พิมพ์งานการปฎิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ในโปรแกรม Coreidraw
ลอกสติกเกอร์ตัวเลข 52 กับวงกลม ติดบนแผ่นเอกซเรย์

วันที่ 13 มกราคม 2552

08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ลอกสติกเกอร์ตัวเลข 52 กับวงกลม ติดบนแผ่นเอกซเรย์ จำนวน 100 แผ่น
ตั้งเครื่องฉายข้ามศรีษะ ที่ห้องประชุมตึกศรีนครินทร์ 2

วันที่ 14 มกราคม 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ 24 x 36 จำนวน 2 แผ่น
ตัดบัตรเกม ติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 40 แผ่น
เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ห้องประชุมตึกพัฒนา

วันที่ 15 มกราคม 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
รางป้ายผ้า 1 ผืน
เคลือบบัตร นโยบายของโรงพยาบาล จำนวน 4 แผ่น

วันที่ 16 มกราคม 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ 24 x 36 จำนวน 3 แผ่น
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ ลำโพง เครื่องขยายเสียง ไมค์ลอย
ที่ห้องประชุม 1
ลอกสติกเกอร์ตักอักษร จำนวน 6 แผ่น

สัปดาห์ที่ 3

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552

เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ร่างป้ายผ้าวัณโรค
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงิน
และสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552

เวลา 8.30-16.00น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ร่างป้ายผ้าวัณโรค
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงิน
และสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันพุธที่ 21 มกราคม 2552

เวลา 8.30-12.00น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสายใยรักแห่งครอบครัว
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา
แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อย
นำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. เคลือบบัตรเจ้าหน้าที่พยาธิ รพ.ราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบ
โดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับ
ที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552

เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ รพ.ราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา
แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมา
ให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552

เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1.ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดระเบียบการใช้ห้องน้ำ
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา
แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมา
ให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 26 มกราคม 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ศึกษาดูขั้นตอนการตัดต่อ VDO จากโปรแกรม Vagas

วันที่ 27มกราคม 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ถ่ายภาพ VDO ผู้ป่วยไฟไหม้ ที่ตึกกาญจนา ชั้น 6
ทำป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะจากฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 15 อัน
ตัดกระดาษวัดระดับความรู้สึกแต่ละบุคคล จำนวน 10 แผ่น

วันที่ 28 มกราคม 2552

เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดทางหนีไฟ
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา
แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมา
ให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. เก็บป้ายอิงค์เจทย์ที่หน้าโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำมีดคัดเตอร์ตัดเชือกที่มัดป้ายอู่ออกจากนั้นดึงเชือกที่มัดเหล็กไว้ออก
ให้หมดแล้วพับเก็บไว้ในห้องเวชนิทัศน์จำนวน 2 ผืน

วันที่ 29 มกราคม 2552

08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ห้องประชุมตึกกาญจนาชั้น4-5
ตัดบัตรเคลือบบัตรโลหิตของโรงพยาบาลต่างๆจำนวน 24 ใบ
ทำหนังสือเล่มเล็ก คู่มือการดูแลตนเอง

วันที่ 30 มกราคม 2552

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
เคลือบบัตรพนักงานโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 25 ใบ
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ห้องประชุมตึกกาญจนาชั้น 6